WESTCONEER
ครั้งที่
1

CSR ครั้งที่ 1 : วันที่ 13-19 สิงหาคม 2561

– นายกานต์ (บ้านสวนหอม ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน)

– นางแสงเดือน (บ้านสวนหอม ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน)

ครั้งที่
2

CSR ครั้งที่ 2 : วันที่ 7-13 กันยายน 2561

– นายสมหวงั (บ้านสวนตาล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน)

– นายเลิศ ซมึทราย (บ้านดอนแกว้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน)

ครั้งที่
3

CSR ครั้งที่ 3 : วันที่ 25-31 ตุลาคม 2561

– ยายเป็ง ตาปวง (บ้านตาแกว้ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน)

– นางบญุศรี ทองทิพย์ (บ้านนากอก ต.ตาลชมุ อ.เมือง จ.น่าน)

ครั้งที่
4

CSR ครั้งที่ 4 : วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2561

– นางประชวร ด่ปูัญญา (ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน)

– นายประเสรฐิ (ต.กองควาย อ.เมอืง จ.น่าน)

ครั้งที่
5

CSR ครั้งที่ 5 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

– นายเลาอู (บ้านน้ำงาว ต.บ่อ อ.เมือง)

ครั้งที่
6

CSR ครั้งที่ 6 : วันที่ 9-15 มกราคม 2562

– ยายมี (ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน)

ครั้งที่
7

CSR ครั้งที่ 7 : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

– ยายสีไว จนัทมิา (บ้านสมนุ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน)