WESTCONEER

เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นสำคัญ

   บริษัท เวสท์คอน จำกัด เริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ในปี พ.ศ. 2525 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 239 ล้านบาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารเพียงประเภทเดียว ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ อาทิเช่น คอนโดมิเนียม โรงแรม หอประชุม อาคารเรียนและอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารโรงพยาบาล ที่เราจะมีความชำนาญเป็นพิเศษ
   ด้วยทีมผู้บริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พร้อมทั้งบุคลากรที่เพียบพร้อมในทุกๆ ด้าน อีกทั้งด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างซื่อตรง ไม่เอาเปรียบเจ้าของงาน และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่องาน ทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง ตลอดจนการแสดงเจตนารมณ์ให้เจ้าของงานได้รับราคาค่าก่อสร้างที่เหมาะสม เป็นธรรม ทำให้เราต้องวางแผนการทำงาน จัดสรรบุคลากรและการเงินให้สอดคล้องกับโครงการโดยการเพิ่มขีดความสามารถทั้งจากการบริหารจัดการงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยไม่ละทิ้งการเพิ่มคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้พันธกิจขององค์กรบรรลุได้ตามเป้าหมายต่อไป
   จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้เราสามารถประเมินราคาต้นทุน ระยะเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนการดำเนินการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างมีระบบและแบบแผนที่กำหนดไว้ เจ้าของงานจึงมั่นใจได้ว่างานจะได้รับคุณภาพในเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ตลอดมา

 

   พวกเราคือ “นักก่อสร้าง”
   บริษัทฯเน้นสร้างพนักงานภายในองค์กรให้มุ่งสร้างผลงานมากกว่าที่มุ่งหวังผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในการทำงาน ดังนั้นความสำเร็จจึงวัดกันที่ผลงานและการทำงาน เพราะจิตวิญญาณของพนักงานเวสท์คอน คือ การเป็น “นักก่อสร้างที่ดี

 

   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
   จากแนวคิดที่ว่าคนเราไม่สามารถเรียนรู้เองได้หมดตลอดอาชีพการทำงาน หลายสิ่งหลายอย่างจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นบทเรียนและตำราให้กับคนรุ่นหลัง เวสท์คอนตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรให้มี ศักยภาพอย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการ รวมถึงเทคนิค การก่อสร้างต่างๆ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาที่เปรียบเสมือนบทเรียนสำคัญของงานก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางมิให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเดิมได้ ดังแนวคิดของบริษัทฯว่า “ประสบการณ์เรียนรู้ได้ ไม่ต้องสัมผัสด้วยตัวเอง

   การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
   การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน ถือเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และมีพันธมิตรที่เหนียวแน่นอย่างต่อเนื่อง เราเน้นการรู้จักใช้เงินอย่างคุ้มค่าและถูกเวลา รู้จักศักยภาพตนเอง โดยไม่รับงานเกินตัว โปร่งใสในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สังคมได้ และในอนาคตเราจะก้าวสู่การเป็นบริษัท “มหาชน” อย่างเข้มแข็ง

 

   พันธกิจของบริษัท

   – ด้วยปรัชญาการทำงาน “Constructive Generating Quality Output” เพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเรา คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
– มุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพอย่างซื่อตรงและมีประสิทธิภาพโดยเน้น คุณภาพของผลงานเป็นที่ตั้ง
– ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ละทิ้งงานและคำนึงถึงความพึงพอใจของเจ้าของงานเป็นสำคัญ
– ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยของหน่วยงานที่ทำ และให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมรอบโครงการ โดยมีเป้าหมาย ให้พนักงานและบุคคลภายนอกเกิดความปลอดภัยมากที่สุด
– Work Policies ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ทีมงาน และผู้รับเหมาช่วง ให้เกิดความสามัคคีและเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
– พัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการผลิตงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร
– ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานทั้งกับบุคลากร คนงาน และบุคลากรภายนอกตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ และทรัพยากรที่ใช้ให้เกิดคุณค่ากับงานมากที่สุด
– เน้นระบบการตรวจสอบงานภายในองค์กรเพื่อความชัดเจน โปร่งใสในการทำงานและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและปรับปรุงคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น
– มีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ที่เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและผลักดันให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่


เป็นหนึ่งในเรื่องก่อสร้างในเอเชีย
ค่านิยม : ในเส้นทางที่เวสท์คอนมุ่งหมาย มีรากฐานที่สำคัญฝากฝังอยู่ในใจของทีมงานเวสท์คอนซึ่งมาจากตัวอักษรในชื่อบริษัท