WESTCONEER

CATEGORY » 2013

Team Building พนักงานใหม่

ต้อนรับพนักงานใหม่

22 กันยายา 2556

ภูกระดึง จ.เลย

dotted
งานกีฬาสีของชาว WESTCONEER
เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย

MORE

เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย
line

NEW YEAR PARTY 2556

งานเลี้ยงฉลองปีใหม่ชาว WESTCONEER

31 ธันวาคม 2555

Three Mangos ranturant

dotted
งานกีฬาสีของชาว WESTCONEER
เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย

MORE

เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย
line

WESTCON SPORT DAY 2013

งานกีฬาสีของชาว WESTCONEER

22 กันยายน 2556

สนามกีฬาสโมสรกรุงเทพ

dotted

งานกีฬาสีของชาว WESTCONEER
เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย

MORE

เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย เป็นประจำทุกปีสำหรับบริษัท เวส์ทคอน จำกัด จะต้องมีการจัดงานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท และปีนี้ก็เช่นเดียวกันใครเป็น ใครอยู่สีอะไร บรรยากาศการเข่งขันเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลย
line